تیم مدیریتی: (هیئت امناء، هیئت مدیره و مدیرعامل)


 

 • اشرف قندهاری                                      رئیس هئیت مدیره                          آذر ۱۳۷۵ – تیر ۱۳۹۱
 • مهرانگیز قندهاری                                   نایب رئیس هئیت مدیره                   آذر ۱۳۷۵ تا کنون
 • سید کمال احمدزاده                                عضو هئیت مدیره و مدیرعامل           آذر ۱۳۷۵ – شهریور ۱۳۹۴
 • محمد حسین فتوت احمدی                      عضو هئیت مدیره                            آذر ۱۳۷۵ تا کنون
 • ابراهیم حسن زاده خسروشاهی              عضو هئیت مدیره                            آذر ۱۳۷۵ – تیرماه ۱۳۸۳
 • پروانه لاجوردی                                      عضو هئیت مدیره                            تیر ۱۳۸۳ تا کنون
 • سید جلال احمدزاده                               رئیس هئیت مدیره                          تیر ۱۳۹۱تا کنون
 • ایزد فتوت احمدی                                   عضو هئیت مدیره – مدیرعامل            تیر ۱۳۹۱ تا کنون – شهریور ۱۳۹۴ تا کنون
 • فرنوش فتوت احمدی                              عضو هئیت مدیره                            تیر  ۱۳۹۱ تا کنون
 • جمال احمدزاده                                     عضو هئیت مدیره                            اردیبهشت ۱۳۹۵ تاکنون

 

تیم مدیریتی (بازرسان)


 

 • ایزد فتوت احمدی                    بازرس اصلی                            تیر ۱۳۷۷ – تیر ۱۳۹۱
 • سید محمد وداد                      بازرس علی البدل                     تیر ۱۳۷۷ تاکنون
 • میلاد فتوت احمدی                  بازرس اصلی                            تیر ۱۳۹۱ تاکنون

 

تیم مدیریتی (مدیران ارشد)


 

 • علی کوهی شمامی             نماینده مؤسسه و مدیر مجموعه رستم آباد رودبار                              آذر ۱۳۷۲ تاکنون
 • رضا رنجبر                            نماینده مؤسسه و مدیر مجموعه بم کرمان                                       اسفند ۱۳۸۲ تا کنون
 • شایسته وزیری                    مدیر امور مالی مؤسسه                                                              خرداد ۱۳۷۸ تا کنون
 • مریم مجاهدی                     مسئول هماهنگی                                                                      مرداد ۱۳۸۸ تا کنون